Zhang Shenglin

Name: Shenglin Zhang

Title: Associate Professor

Education: Ph. D., Computer Science, Tsinghua University

Major: Software Engineering

Email: zhangsl@nankai.edu.cn

Research direction: AIOps in general

1.Education and Work experience

2020.12-Now College of Software, Nankai University, Tianjin, China. Associate Professor

2017.7-2020.12 College of Software, Nankai University, Tianjin, China. Assistant Professor

2012.9 – 2017.7 Tsinghua Univertsity, Beijing, China.

Ph.D. in Computer Science GPA: 89.76/100, Outstanding Doctoral Dissertation of Tsinghua University Advisors: Prof. Dan Pei and Prof. Ying Liu

2016.1 – 2016.5 Georgia Institute of Technology, Atlanta, GA, USA.

Visiting Scholar, Computer Science Advisor: Prof. Jun (Jim) Xu

2008.8 – 2012.7 Xidian University, Xi’an, China.

B.S. in Network Engineering GPA: 90.07/100, 1/77

2. Achievements

2018 Best Research Paper Award, IEEE ISSRE.

2017 Outstanding Doctoral Dissertation Award of Tsinghua University.

2016 Souhu Research and Development Scholarship.

2015 China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC) Scholarship. 2014 Guanghua First-class Scholarship.

2011 Honorable Mention of the Mathematical Contest in Modeling (USA).

2011 National Scholarship.

2010 First-class of Shaanxi Province in the National Mathematical Modeling Contest. 2010 National Scholarship.

2009 National Encouragement Scholarship.

2.Publications

2022

1.Yiran Cheng, Bo Cheng, Pengxiang Jin, Yongqian Sun*,Xiaohui Nie, Nengwen Zhao,Shenglin Zhang,Dan Pei. Effective Attribute Selection for Multi-dimensional Root Cause Analysis. IEEE International Symposium on Software Reliability Engineering (ISSRE), Charlotte, North Carolina, USA, October 31 - November 3, 2022 (CCF B).

2.Xuanrun Wang, Kanglin Yin, Qianyu Ouyang, Xidao Wen,Shenglin Zhang,Wenchi Zhang, Li Cao, Jiuxue Han, Xing Jin, Dan Pei. Identifying Erroneous Software Changes through Self-Supervised Contrastive Learning on Time Series Data. IEEE International Symposium on Software Reliability Engineering (ISSRE), Charlotte, North Carolina, USA, October 31 - November 3, 2022 (CCF B).

3.Shenglin Zhang, Zhenyu Zhong, Dongwen Li, Qiliang Fan, Yongqian Sun*, Man Zhu, Yuzhi Zhang, Dan Pei, Jiyan Sun, Yinlong Liu, Hui Yang, Yongqiang Zou. Efficient KPI Anomaly Detection Through Transfer Learning for Large-Scale Web Services.IEEE Journal on Selected Areas in Communications (JSAC),Accepted (CCF A, SCI中科院1区, Impact Factor: 9.144).

4.Yongqian Sun, Kunlin Jian, Liyue Cui, Guifei Jiang,Shenglin Zhang*,Yuzhi Zhang, Dan Pei. Online Malicious Domain Name Detection with Partial Labels for Large-Scale Dependable Systems.The Journal of Systems & Software, 190: 1-12, 2022(CCF B, SCI中科院2区, Impact Factor: 2.829).

5.Yongqian Sun, Daguo Cheng, Pengxiang Jin, Quan Ding,Shenglin Zhang*,Xu Chen, Yuzhi Zhang, Minghan Liang, Dan Pei, Jianyan Zheng, Sen Luo, Xinyu Tang. Robust Anomaly Clue Localization of Multi-dimensional Derived Measure for Online Video Services.IEEE Transactions on Services Computing. Accepted (CCF B, SCI中科院1区, Impact Factor: 8.216).

6.Xianglin Lu, Zhe Xie, Zeyan Li, Mingjie Li, Xiaohui Nie, Nengwen Zhao, Qingyang Yu,Shenglin Zhang,Kaixin Sui, Lin Zhu and Dan Pei. Generic and Robust Performance Diagnosis via Causal Inference for OLTP Database systems. IEEE/ACM International Symposium on Cluster, Cloud and Internet Computing (CCGrid), May 16-19, 2022 (CCF C).

7.Shenglin Zhang, Dongwen Li, Zhenyu Zhong, Jun Zhu, Minghan Liang, Jiexi Luo, Yongqian Sun*,Ya Su, Sibo Xia, Zhongyou Hu, Yuzhi Zhang, Dan Pei, Jiyan Sun, Yinlong Liu. Robust System Instance Clustering for Large-Scale Web Services. The Web Conference (WWW), Virtual Conference, April 25-29, 2022 (CCF A).

8.Xiaolei Hua, Lin Zhu,Shenglin Zhang,Zeyan Li, Su Wang, Dong Zhou, Shuo Wang, Chao Deng. GenAD: General Representations of Multivariate Time Series for Anomaly Detection. Artificial Intelligence for Cyber Security (AICS), AAAI-22 Workshop, Vancouver, BC, Canada, February 2022.

2021

1.Shenglin Zhang,Chenyu Zhao, Yicheng Sui, Ya Su*, Yongqian Sun, Yuzhi Zhang, Dan Pei, Yizhe Wang. “Robust KPI Anomaly Detection for Large-Scale Software Services with Partial Labels”.IEEE International Symposium on Software Reliability Engineering (ISSRE), October 25-28, 2021, Wuhan, China (CCF B).

2.Minghua Ma,Shenglin Zhang*,Junjie Chen, Haozhe Li, Yongliang Lin, Jim Xu, Xiaohui Nie, Bo Zhu, Yong Wang. “Jump-Starting Multivariate Time Series Anomaly Detection for Online Service Systems”. USENIX Annual Technical Conference (USENIX ATC), Virtual Conference, July 14-16, 2021 (CCF A).

3.Ya Su, Youjian Zhao, Ming Sun,Shenglin Zhang*, Xidao Wen, Yongsu Zhang, Xian Liu, Xiaozhou Liu, Junliang Tang, Wenfei Wu, Dan Pei. “Detecting Outlier Machine Instances through Gaussian Mixture Variational Autoencoder with One Dimensional CNN”.IEEE Transactions on Computers (TC), 71 (4):892 – 905. (CCF A, SCI中科院2区, Impact Factor: 2.711)

4.Weibin Meng, Ying Liu,Shenglin Zhang*, Federico Zaiter, Yuzhe Zhang, Yuheng Huang, Zhaoyang Yu, Yuzhi Zhang, Lei Song, Ming Zhang, Dan Pei. “LogClass: Anomalous Log Identification and Classification with Partial Labels”. IEEE Transactions on Network and Service Management (TNSM),Volume 18, Issue 2, pp 1870 - 1884, June 2021(SCI中科院2区, Impact Factor: 3.878).

5.Ming Sun, Ya Su,Shenglin Zhang, Yuanpu Cao, Yuqing Liu, Dan Pei, Wenfei Wu, Yongsu Zhang, Xiaozhou Liu, Junliang Tang. “CTF: Anomaly Detection in High-Dimensional Time Series with Coarse-to-Fine Model Transfer”. IEEE International Conference on Computer Communications (INFOCOM) 2021, Virtual Conference, May 2021 (CCF A)

2020

1.苏金树,赵宝康,董德尊,吕高锋,文梅,魏亮,彭伟,李福亮,张圣林,孙永谦. 新一代数据中心网络技术研究进展.《CCF 2019-2020中国计算机科学技术发展报告》,机械工业出版社,2020.10.

2.Rui Chen,Shenglin Zhang, Dongwen Li, Yuzhe Zhang, Fangrui Guo, Weibin Meng, Dan Pei, Yuzhi Zhang, Xu Chen, Yuqing Liu. "Cross-System Log Anomaly Detection for Software Systems". IEEE International Symposium on Software Reliability Engineering (ISSRE),Virtual Conference,October 2020 (CCF B).

3.Ping Liu, Haowen Xu, Qianyu Ouyang, Rui Jiao, Zhekang Chen, Xiaoying Bai,Shenglin Zhang, Jiahai Yang, Linlin Mo, Jice Zeng, Wenman Xue, Dan Pei. “Unsupervised Detection of Microservice Trace Anomalies through Service-Level Deep Bayesian Networks”. IEEE International Symposium on Software Reliability Engineering (ISSRE),Virtual Conference,October 2020 (CCF B).

4.Minghua Ma, Zheng Yin,Shenglin Zhang,Sheng Wang, Christopher Zheng, Xinhao Jiang, Hanwen Hu, Cheng Luo, Yilin Li, Nengjun Qiu, Feifei Li, Changcheng Chen, Dan Pei. “Diagnosing Root Causes of Intermittent Slow Queries in Cloud Databases”. International Conference on Very Large Data Bases (VLDB),Virtual Conference, August 2020 (CCF A)。

5.Weibin Meng, Ying Liu, Federico Zaiter,Shenglin Zhang*, Yihao Chen, Yuzhe Zhang, Yichen Zhu, En Wang, Ruizhi Zhang, Shimin Tao, Dian Yang, Rong Zhou, Dan Pei. “LogParse: Making Log Parsing Adaptive through Word Classification”. IEEE International Conference on Computer Communications (ICCCN) 2020,Virtual Conference, August 3-6, 2020 (CCF C).

6.Weibin Meng, Ying Liu, Yuheng Huang,Shenglin Zhang*, Federico Zaiter, Bingjin Chen, Dan Pei. “A Semantic-aware Representation Framework for Online Log Analysis”. IEEE International Conference on Computer Communications (ICCCN) 2020,Virtual Conference,August 3-6, 2020 (CCF C).

7.Yuan Meng,Shenglin Zhang*, Yongqian Sun, Ruru Zhang, Zhilong Hu, Yiyin Zhang, Chenyang Jia, Zhaogang Wang, Dan Pei. “Localizing Failure Root Causes in a Microservice through Causality Inference”. International Symposium on Quality of Service (IWQoS),Virtual Conference,June 2020 (CCF B)

8.张圣林,林潇霏,孙永谦,张玉志,裴丹. 基于深度学习的无监督KPI异常检测. 《数据与计算发展前沿》, 2(3): 87-100, 2020.6 (邀稿)

9.张圣林,李东闻,孙永谦,孟伟彬,张宇哲,张玉志,刘莹,裴丹. 面向云数据中心多语法日志通用异常检测机制. 《计算机研究与发展》,57(4):778-790, 2020.

2019

1.Ping Liu, Yu Chen, Xiaohui Nie, Jing Zhu,Shenglin Zhang, Kaixin Sui, Ming Zhang, Dan Pei. “FluxRank: A Widely-Deployable Framework to Automatically Localizing Root Cause Machines for Software Service Failure Mitigation”. IEEE International Symposium on Software Reliability Engineering (ISSRE), Berlin, Germany, October 2019 (CCF B)

2.Weibin Meng, Ying Liu, Yichen Zhu,Shenglin Zhang*,Dan Pei, Yuqing Liu, Yihao Chen, Ruizhi Zhang, Shimin Tao, Pei Sun, Rong Zhou. “LogAnomaly: Unsupervised Detection of Sequential and Quantitative Anomalies in Unstructured Logs”. International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI), Macao, China, August 2019 (CCF A).

3.Yuan Meng,Shenglin Zhang*, Zijie Ye, Benliang Wang, Zhi Wang, Yongqian Sun, Qitong Liu, Shuai Wang, Dan Pei. “Causal Analysis of the Unsatisfying Experience in Realtime Mobile Multiplayer Games in the Wild”. IEEE International Conference on Multimedia and Expo (ICME), Shanghai, China, July 2019 (CCF B)

2018

1.Shenglin Zhang,Ying Liu, Dan Pei, Yu Chen, Xianping Qu, Shimin Tao, Zhi Zang, Xiaowei Jing, Mei Feng. ``FUNNEL: Assessing Software Changes in Web-based Services”,IEEE Transactions on Services Computing, Volume 11, Issue 1, January - February 2018 (SCI Indexed, Impact Factor: 5.82,中科院2区)

2.Minghua Ma,Shenglin Zhang*, Dan Pei, Xin Huang, Hongwei Dai. `` Robust and Rapid Adaption for Concept Drift in Software System Anomaly Detection''.IEEE International Symposium on Software Reliability Engineering (ISSRE), Memphis, TN, USA, October 2018 (Best Research Paper Award, CCF B)

3.Shenglin Zhang,Ying Liu, Weibin Meng, Zhiling Luo, Jiahao Bu, Sen Yang, Peixian Liang, Dan Pei, Jun (Jim) Xu, Yuzhi Zhang, Yu Chen, Hui Dong, Xianping Qu, Lei Song. ``PreFix: Switch Failure Prediction in Datacenter Networks ". ACMSIGMETRICSInternational Conference on Measurement and Modeling of Computer Systems 2018, Irvine, California, USA, June 18-22, 2018 (CCF B, acceptance rate 20%, 54/270, one of the only two papers with institutes in Mainland China)

4.Weibin Meng, Ying Liu,Shenglin Zhang*, Dan Pei, Hui Dong, Lei Song, Xulong Luo. ``Device-Agnostic Log Anomaly Classification with Partial Labels'', IEEE/ACM International Symposium on Quality of Service (IWQOS) 2018, Banff, Alberta, Canada, June 2018 (CCF B)

5.Jiahao Bu, Ying Liu,Shenglin Zhang*,Weibin Meng, Qitong Liu, Xiaotian Zhu, Dan Pei. “Rapid Deployment of Anomaly Detection Models for Large Number of Emerging KPI Streams”. International Performance Computing and Communications Conference (IPCCC), Orlando, Florida, USA, November 2018 (CCF C)

6.Shenglin Zhang, Ying Liu, Dan Pei, and Baojun Liu. ``Measuring BGP AS Path Looping (BAPL) and Private AS Number Leaking (PANL)'',Journal of Tsinghua University (Science and Technology), Volume 23, Number 1, pp 22– 34, February 2018 (SCI Indexed, IF 1.328)

2017

1.裴丹,张圣林,裴昶华。《基于机器学习的智能运维》。中国计算机学会通讯,专栏文章,2017年第12期

2.Shenglin Zhang,Weibin Meng, Jiahao Bu, Sen Yang, Ying Liu, Dan Pei, Jun (Jim) Xu, Yu Chen, Hui Dong, Xianping Qu, Lei Song. ``Syslog Processing for Switch Failure Diagnosis and Prediction in Datacenter Networks”, IEEE/ACM International Symposium on Quality of Service (IWQOS) 2017, VILANOVA I LA GELTRÚ, SPAIN, June 2017 (CCF B)

2016及以前

1.Shenglin Zhang,Ying Liu, Dan Pei, Yu Chen, Xianping Qu, Shimin Tao, and Zhi Zang. ``Rapid and Robust Impact Assessment of Software Changes in Large Internet-based Services”, ACM International Conference on emerging Networking EXperiments and Technologies (CoNEXT), Heidelberg, Germany, December 2015, 13 pages (CCF B)

2.Ying Liu,Shenglin Zhang*,Hongying Liu. ``A bottleneck-free model for P4P”,SCIENCE CHINA Information Sciences, Volume 58, Issue 10, pp 1-15, October 2015 (SCI Indexed, Impact Factor: 3.304,中科院2区)

3.Ying Liu, Gang Ren, Jianping Wu,Shenglin Zhang, Lin He, Yihao Jia. ``Building An IPv6 Address Generation and Traceback System With NIDTGA in Address Driven Network'',SCIENCE CHINA Information Sciences, Volume 58, Issue 12, pp 1-14, December 2015 ( (SCI Indexed, Impact Factor: 3.304,中科院2区)

4.Shenglin Zhang, Ying Liu, Dan Pei. ``A Measurement Study on BGP AS Path Looping Behavior”. IEEE International Conference on Computer Communications and Networks (ICCCN), Shanghai, China, August 4, 2014, 7 pages. (CCF C)

5.Ying Liu,Shenglin Zhang*, Hongying Liu. ``An Improved Cooperative Model of P2P and ISP”. Frontiers in Internet Technologies, 85-96, LNCS, Springer, 2013. (EI检索)

6.张圣林,刘莹。AS 路径环路的研究。《通信学报》, 2013, (Z2): 17-22. (EI检索)

3.Social Appointments

TPC member of PRICAI 2023

TPC member of ICNP 2023

TPC member of WSDM 2023

TPC member of IEEE/ACM IWQoS 2022

TPC member of ICNP 2022

TPC member of WWW 2022

TPC member of IEEE ISSRE 2019/2020/2021/2022

IEEE member

ACM member

Reviewer of JSAC/TDSC/IoTJ/ASUR/TNSM/JCST

TPC member of HDR-Nets 2019/2020

TPC member of AIOps Workshop 2020

Faculty